ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ Unseen Switzerland 9วัน 7คืน บิน(TG)

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ Unseen Switzerland 9วัน 7คืน บิน(TG)


เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland) นั่งรถไฟและรถรางชมวิว GLACIER EXPRESS TRAIN , GORNERGRAT TRAIN เเละ STOOS FUNICULAR
135,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 5 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ซูริค
 • วันที่

  2

  ซูริค-สไตน์ อัม ไรน์-เขตเมืองเก่า-เซนต์ กัลเลน
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริทซ์-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด)-อันเดอร์แมท-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาแองกิสฮอร์น-อเลิท์ชกลาเซียร์ (มรดกโลก)-พักเซอร์แมท(1)
 • วันที่

  4

  เซอร์แมท-นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท-ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-พักเซอร์แมท(2)
 • วันที่

  5

  เซอร์แมท-แซงค์ ซาโฟแรง-ชิมไวน์-เวเวย์-มองเทอร์-ปราสาทชิลลอง-ทูน-กรินเดลวาลด์
 • วันที่

  6

  กรินเดลวาลด์-ยอดเขาเฟียส-First Cliff Walk-เข้าพัก Burgen Stock Resort (5 ดาว)
 • วันที่

  7

  เบอร์เกนสต๊อค-นั่งรถราง-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสทอส-ซุก-ซูริค
 • วันที่

  8

  ซูริค-น้ำตกไรน์-เดินทางกลับ
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
20 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 135,900 135,900 130,900 35,900 - - 26
03 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 135,900 135,900 130,900 35,900 - - 26

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ภัคคะศรีโรจน์ เทสโก้ โลตัส ศาลายา 038-3-40295-6
บัญชีออมทรัพย์ นางสาว ภัทรานิษฐ์ ภัคคะศรีโรจน์ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 431-041657-1
บัญชีออมทรัพย์ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ภัคคะศรีโรจน์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 758-2-70545-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ  โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน